Skip to main content

Privacyverklaring H2O Advocaten

De maatschap H2O Advocaten wordt gevormd mr. N. Kloth en mr. L.R. van Dooren. Beide personen zijn advocaat en eigenaar van het kantoor. H2O Advocaten is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70802076.
In het geval van een opdrachtverstrekking aan H2O Advocaten wordt uw privacy gerespecteerd.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat persoonsgegevens zijn, waarom wij deze verwerken en hoe wij ermee omgaan. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u ons contacteren via info@h2o-advocaten.nl.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zien op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– basisgegevens om vast te stellen wie u bent (voor- en achternaam bijvoorbeeld);
– contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer bijvoorbeeld);
– als u onze website bezoekt: gegevens over het door u gebruikte apparaat (IP adres);
– alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen om uw persoonsgegevens te verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

– juridische diensten te verstrekken;
– aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
– statistieken over het gebruik van onze website te maken en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wettelijke grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

– uitvoeren van een overeenkomst;
– voldoen aan een wettelijke verplichting;
– gerechtvaardigd belang;
– uw toestemming.

3. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen in deze Privacyverklaring genoemd te bereiken of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor het bewaren van documenten hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

– dossiers: twintig (20 jaar) na het afsluiten van een zaak;
– administratieve gegevens: zeven (7 jaar).

4. Doorgifte

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden voor:

– uitvoering van onze juridische diensten, zoals een wederpartij of zijn/haar advocaat, gerechten en overheidsinstellingen;
– voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals toezichthouders en andere instanties;
– diensten die ondersteunend zijn aan H2O Advocaten, zoals een ICT-leverancier of een koerierdienst.

Wij delen alleen met derden voor in deze privacyverklaring genoemde doelen en grondslagen. Als wij uw gegevens delen met derden, dan zijn die derden zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Met derden die in mijn opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

5. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Als u vragen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn beveiligd, kunt u ons contacteren via info@h2o-advocaten.nl.

6. Uw rechten

U beschikt over een aantal rechten ten aanzien van uw
persoonsgegevens:

– recht op informatie: u kunt ons vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;
– recht op inzage: u kunt uw verwerkte persoonsgegevens inzien;
– recht om gegeven toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. Een verdere verwerking van uw persoonsgegevens is dan niet toegestaan;
– recht op rectificatie: u kunt te allen tijde verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren;
– recht om vergeten te worden: u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen;
– recht op beperking van de verwerking: u kunt onder omstandigheden verzoeken tijdelijk de verwerking te staken;
– recht op dataportabiliteit: u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen;
– recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– recht op informatie en van verzet betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens (profilering). Wij maken daarvan geen gebruik.

7. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van functionele cookies, zodat de website goed functioneert op alle apparaten. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Op onze website maken wij geen gebruik van tracking of advertentie cookies.

8. Klacht

Indien u onverhoopt een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen via info@h2o-advocaten.nl. Mocht u onverhoopt van mening zijn dat uw klacht niet correct is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de rechter.

9. Tot slot

H2O Advocaten behoudt het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door het aanpassen van deze pagina. Wij adviseren u dan ook om de toepasselijke privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2021.